Aiki Kurosawa is amazing when it comes to dealing cock